Skip to main content

Full text of "Genesis Ne Exodus"

See other formats


CHIKALAKALA CHAKUTANDA CHA MUSA 
CHIKUWILANJIKWA 

GENESIS I PAKUTANDA Mlungu wapanganisye Kwiunde ne 
chilambo. 2 Chilambo ne chaliji chamsape, changali 
chindu chisimu: ne chaliji chipi pachanya pa mesi'po: 
Roho wa Mlungu ne wautamile pa mesi'po. 3 Mlungu 
ne watite, Kulanguche, nipo kwalangwiche. 4 Mlungu 
ne waliweni lilanguka kuti lyambone: Mlimgu ne waga- 
wenye lilanguka ne chipi. 5 Mlungu ne walitele lilanguka 
kuti Muusi, ne chipi wachitele kuti Chilo. Ne lyaliji 
ligulo ne kwaliji kundawi, lyuwa limo. 

6 Mlungu ne watite, Liwe lipananga sikati ja mesi, 
ne kugagawanya mesi ne mesi gajakwe. 7 Mlungu ne 
wapanganisye lipananga, ne wagagawenye mesi gagaliji 
pasi pepananga*lyo ne mesi gagaliji pachanya pepana- 
nga'lyo; yele ne yaliji iyoyo. 8 Mlungu ne walitele 
lipananga kuti Kwiunde. Ne lyaliji ligulgme kwaliji 
kundawi, lyuwa lya kawili. 

9 Mlungu ne watite, Gasongane mesi gagali kusi Kwi- 
unde peuto pamo, liwoneche litaka: yele ne yaliji iyoyo. 
10 Mlungu ne walitele litaka kuti Chilambo; ne liunjili 
lya mesi ne walitele kuti Mbwani; Mlungu ne waiweni 
kuti ili yambone. 11 Mlungu ne watite, Chilambo 
chisipusye mopo, ne mmela wakusogosya mbeju, ne mtela 
wana isogosi waukusogosya isogosi yana mbele syakwe 
mkati mwakwe kwa upagwe wakwe pa chilambo 'po; yele 
ne yaliji iyoyo. 12 Chilambo ne chasipusyaga mopo, 
ne mmela waukusogosya mbeju kwa upagwe wakwe, ne 
mtela waukusogosya isogosi yana mbele syakwe mkati 
mwakwe kwa upagwe wakwe. Mlungu ne waweni syati 

3 1. 13 GENESIS 1. 27 

ili yambone. 13 Ne lyaliji ligulo ne kwaliji kundawi, 
lyuwa lya katatu. 

14 Mlungu ne watite, Gawe malanguka mwipananga 
lya Kwiunde, gagawanye muusi ne chilo : gawe kwa ima- 
nyililo, ne kwa ndawi, ne kwa mowa ne kwa yaka: 15 ge- 
lego ne gawe malanguka mwipananga lya Kwiunde ga- 
langusyeje pa chilambo; yele ne yaliji iyoyo. 16 Mlungu 
ne wapanganisye malanguka gawili gamakulungwa'go ; 
lilanguka lyekulungwa kuti litawale muusi, ne lilanguka 
lyenandi kuti litawale chilo: ne ndondwa nombe nasyo. 
17 Mlungu wagawisile mwipananga lya Kwiunde, kuti 
galangusye pa chilambo, 18 kuti gatawale muusi ne chilo, 
gagawanye lilanguka ne chipi: Mlungu ne waweni kuti ili 
yambone. 19 Ne lyaliji ligulo ne kwaliji kundawi, 
lyuwa lya kacheche. 

20 Mlungu ne watite, Mesi gaweleche yejumi yaku- 
chuluka, nayo ijuni igulucheje pachanya pa chilambo 
mwipesa lya mwipananga lya Kwiunde. 21 Ne wapanga- 
nisye Mlungu achinamungumi wakulungwa, ne yejumi yana 
yose yakwendajenda, yagaweleche mesi yakuchuluka, 
kwa upagwe wakwe, nayo ijuni yana mapapiko kwa 
upagwe wakwe: Mlungu ne waiweni kuti ili yambone. 
22 Ne waipele upile Mlungu alimkuti, Ipundanganye 
kuchuluka mnope, mkajonjechekwe, mkachuluche mmesi 
ga mmbwani, soni mpundanganye kuchuluka mnope ijuni 
pa chilambo. 23 Ne lyaliji ligulo ne kwaliji kundawi, 
lyuwa lya kasano. 

24 Mlungu ne watite, Chilambo chiweleche yejumi kwa 
upagwe wakwe, inyama yakulanga, ne ikwawakwawa ne 
inyama ya mwitinji kwa upagwe wakwe: yele ne yaliji 
iyoyo. 25 Ne waipanganisye Mlungu inyama ya mwi- 
tinji kwa upagwe wakwe, ne yakulanga kwa upagwe 
wakwe, ne yaikwawakwawa pa chilambo yana yose kwa 
upagwe wakwe: Mlungu ne waiweni kuti ili yambone. 
26 Mlungu ne watite, Tupanganye mundu kwa upagwe 
wetu, jutalandane noweji: ne tasitawale somba sya mmesi, 
ne ijuni ya mwipananga, ne inyama, ne chilambo chana 
chose, ne indu yana yose yaikwawakwawa, yaikwawa- 
kwawa pa chilambo. 27 Mlungu ne wapanganisye mundu 
kwa upagwe wao asyene, kwa upagwe wao Mlungu ne 

4 1.28 GENESIS 2.8 

wampanganisye ; ne wapanganisye welewo jwamlume ne 
jwamkongwe, 28 Mlungu ne wapele upile^ Mlungu ne 
wasalile kuti, Mpundanganye kuchuluka mnope, mka- 
jonjechekwe, mkatupe pa chilambo, mkatawale pelepo; 
mkasitawale somba sya mmesi, ne ijuni ya mwipananga, 
ne indu yana yose yaikwawakwawa pa chilambo. 29 Mlu- 
ngu ne watite, Mlole, nampele mimela jajili jose jaku- 
sogosya mbeju, jajili pa chilambo chana chose, ne mtela 
uli wose wakusogosya isogosi ya wa mbele syakwe mkati 
mwakwe : kukwenu mmwejo tiichiwa yakulya; 30 ne inya- 
ma yaili yose ya pa chilambo, ne ijuni yana yose ya mwipa- 
nanga, ne yana yose yaikwawakwawa pa chilambo, yaili 
yejumi, niipele liponda lyana lyose kwa chakulya: yele ne 
yali j i iy oy o . 3 1 Mlungu ne waiweni yana yose yawaipanga- 
nisye, nayo nambi ne yaliji yambone mnope. Ne lyaliji 
ligulo ne kwaliji kundawi, lyuwa lya kasano ne kamo. I NE kwamasile kupanganya Kwiunde ne chilambo, 
ne mpingo wakwe wose. 2 Lyuwa lya kasano ne kawili 
Mlungu ne wamalisisye masengo gao gana gose gawa- 
panganisye ; ne wapumulile lyuwa lya kasano ne kawili 
mmasengo gao gana gose gawapanganisye. 3 Mlungu 
ne walipele upile lyuwa lya kasano ne kawili ; ne waliwisile 
pa jika; pakuwa ndilyo lyuwa lyawapumulile Mlungu 
mmasengo gao gana gose gawapanganisye ne kugatenda. 

4 Au ne uwelesi wa Kwiunde ne chilambo pawapanga- 
nikwe, lyuwa lyawapanganisye Yahveh Mlungu chilambo 
ne Kwiunde. 5 Atamuno ngali pawaliji pa chilambo 
mmela wa mwitinji, atamuno mbeju sya mwitinji nganisi- 
sipuche: pakuwa Yahveh Mlungu waliji akanawe kunye- 
sya ula pa chilambo, atamuno nganapagwa mundu alime 
petaka: 6 lipundugulu nambo ne lyakwesile pa chilambo 
ne lyajitilyaga mesi pa chilambo chana chose. 7 Yahveh 
Mlungu ne wagumbile mundu kwa luundu Iwa petaka, 
ne wapepelele mumbula syakwe lipuje lya umi; mundu 
ne wapatile kuwa jwamjumi. 8 Yahveh Mlungu ne 
wapandile mgunda upande wa kungopoko lyuwa, ku 
Eden; ne wambisile mwelemo mundu juwamgumbile'jo. 2.9 GENESIS 2.24 

9 Ne peteka'po wasipwisye Yahveh Mlungu mtela uli 
wose wakusalala pa meso, ne wambone kwa chakulya; 
mtela wa umi soni sikati ja mgunda, nawo mtela wa 
kumanyilila yambone ne yangalumbana. lo Ne Iwatyo- 
sile lusulo ku Eden Iwakwitila mesi mumgunda'mo; ne 
Iwagawaniche kweleko kuwa mitwe mcheche. ii Lina 
lyakwe Iwandanda'lo Pishon : ndilo Iwalusyungwile chi- 
lambo chana chose cha Havila, pelepo pana sahabu; 
12 ne sahabu sya chele chilambo'cho syambone: kweleko 
bedola ne maganga ga shaham. 13 Ne lina lya lusulo 
Iwawili'lo Gihon: ndilo Iwalusyungwile chilambo chana 
chose cha Kush. 14 Ne lina lyakwe lusulo Iwatatu'lo 
Heddekel: ndilo Iwalukupita upande wa chilambo cha 
Asshur. Ne lusulo Iwamcheche'lo ndilo Eufrate. 15 Yah- 
veh Mlungu ne wamtosile mundu'jo ne wamtamiche 
mmgunda wa Eden, kuti akalime ne kukolosya. 16 Yah- 
veh Mlungu ne wamgombelechesye mundu alimkuti, 
Ya mtela uli wose wa mumgunda timlyeje chilile: 
17 akawe mtela wa kumanyilila yambone ne yangalu- 
mbana kasamlya: pakuwa lyuwa lyatamchilya ya welewo 
timchiwa. 

18 Yahveh Mlungu ne watite, Ngachiwa chambone 
chakutama mundu jikape: tinampanganichisye mjakwe 
jwakumkamusya. 19 Yahveh Mlungu ne waipanganisye 
kwetaka inyama yosepe pa chilambo, ne yana yose yai- 
guluka kwinani; ne wamjigalile mundu 'jo, kuti alole tasite 
uli, ne lina liwajitele yejumi yaili yose, lyelelyo ndilyo lina 
lyakwe, 20 Mundu waitele mena gakwe inyama yaili 
yose, ne yana yose yaiguluka kwinani, ne yejumi yaili 
yose ya mwitinji; nambo ngali pawaoneche mjakwe jwa- 
kumkamusya mundu'jo. 21 Yahveh Mlungu ne wa- 
mgoneche mundu' jo lugono Iwalukulungwa mnope, ne 
wagonile lugono; ne wambumisye luwalati lumo ne wau- 
chisye minou peuto pakwe: 22 nalo luwalati Iwawambu- 
misye Yahveh Mlungu ne walupanganisye kuwa jwamko- 
ngwe ne waiche najo kwa mundu'jo. 23 Nipo mutidu'jo 
watite, Ajuju sambano jino liupa lya maupa gangu, ne 
chiilu cha chiilu changu: najo tatelwe kuti Jwamkongwe, 
pakuwa aumisye mwa jwamlume. 24 Kwa lyele liwa- 
mba'lyo jwamlume aleche atatigwe ne achikulugwe, ne 

6 2. 25 GENESIS 3. 14 

kunyambatilana ne msonogwe: nao ne tawe chiilu chi- 
mpepe. 25 Ne waliji wana wawili makonope, mundu'jo 
ne msonogwe, nambo ngali kwa syatendaga soni. I NAMBI lijoka ne lyaliji lyakalamuka kuipunda inyama 
yana yose ya mwitinji, yawaipanganisye Yahveh Mlungu, 
Ne lyamsalilaga jwamkongwe^jo kuti, Eti yele ne yatite 
pakusala Mlungu kuti, Ngali kwatimlyeje ya mmitela jana 
jose ja mumgunda ? 2 Jwamkongwe*jo ne walijangaga 
lijoka kuti, Isogosi ya mmitela ja mumgunda tukulya; 
3 akawe isogosi ya mtela wauli sikati ja mgunda, wasasile 
Mlungu kuti, Ngali patimlyeje ya weleo, atamuno ngali 
patimkamuleje, ngakawa mpate kuuwa. 4 Lijoka ne 
lyamsalilaga jwamkongwe kuti, Kuuwa ngali patimbwe: 

5 pakuwa Mlungu akumanyilila syati lyuwa lyatimlye ya 
weleo, timbunukulilwe meso, wanyamwe ne timbe mpela 
milungu mchimanyililaga yambone ne yangalumbana. 

6 Nambi pawaweni jwamkongwe syati mtela wambone kwa 
chakulya, ne wakusalala uli pa meso, nao uli mtela wakusa- 
lala kwa kumkosya mundu lunda, ne wakawile isogosi 
yakwe, ne walile ; ne wapele soni wamkwao ne walile nombe 
nao. 7 Ne waunukulilwe meso wana wawili : ne walima- 
nyilile kuti wa makonope; ne watotile masamba ga mkuju 
kulitendela nguo. 8 Ne wapilikene lilowe lya Yahveh 
Mlungu alimkwimajima mumgunda katema kalikutondowa 
lyuwa, ne walisisile mundu ne wamkwao pa meso pa Yahveh 
Mlungu sikati ja mitela ja mmgunda. 9 Yahveh 
Mlungu ne wambilangaga mundu, alimkuti, Mli kwapi ? 
10 Ne watite, Napilikene lilowe lyao ku mgunda, ne najo- 
gwepe pakuwa ndili makonope uneji; ne nyuwile. 11 Ne 
watite, Acheni wamsalile kuti mli makonope ? Ana mlile 
ya mtela, unamgombelechesye ula kuti kasamlya ? 12 Mu- 
ndu ne watiga, Jwamkongwe jwawambele kuwa pampepe 
none*ju wambele ya mtela, none ne nalile. 13 Yahveh 
Mlungu ne wamsalile jwamkongwe* jo kuti, Chichi chele 
chimtesile*chi ? Jwamkongwe'jo ne watite, Lijoka'lyo lya- 
nyenjile, none ne nalile. 14 Yahveh Mlungu ne walisalile 
lijoka'lyo kuti, Kwa ligongo mtesile yelei, mpatile malweso 

7 3.16 GENESIS 4.3 

mmwejo kwipunda inyama yana yose ne kupunda syana 
syose syasili mwitinji; ne timjendeleje pa litumbope, ne 
chakulya chenu tichiwe luundu mowa gose ga umi wenu: 
IS nipo umagongo tinauwiche sikati jenu mmwejo ne 
jwamkongwe'jo, soni sikati mbeju jenu ne mbeju 
jakwe: jwelejo tamchimkasa mtwe, nomwejo tachimkasa 
chindende. i6 Ne wamsalilaga jwamkongwe kuti, Ti- 
mbunde kumchuluya kulaga kwenu ne pakujigala chitumbo 
kwenu ; ne kwa kulaga timbeleche wanache : ne lung Vanu 
kwenu tiluwe kwa jwamlume jwenu, najo netamtawale. 
17 Ne wamsalilaga Adam kuti, Pakuwa nomwe mpilikanile 
lilowe lya wamkwenu, soni ne mlile ya mumtela, unamgo- 
mbelechesyaga ula kuti, Mkasamlya; litaka lijinjile ma- 
Iweso kwa ligongo lyenumwe; kwa kulaga timlyeje mowa 
gose ga umi wenu: 18 masichi ne miwa tilimsipuchile 
kukwenu ne timlyeje maponda ga mwitinji ; 1 9 kwakopoka 
chitukuta pa usyo penu timlyeje chakulya, mpaka pata- 
mchiujila petaka'po, pakuwa mwa lyelelyo ni mumwako- 
pweche, pakuwa luundu mmwejo mli, ne ku luundu ta- 
mchiujila. 20 Mundu ne watele wamkwao lina lyao 
Hawa; pakuwa welewo ali achikuluwao wosepe wali wajumi. 
21 Yahveh Mlungu ne wapanganichisye Adam ne wa- 
mkwao yakuwala ya mapende ne wawechiche. 

22 Yahveh Mlungu ne watite, Mlole sambano mundu 
ali mpela jumo jwa uwejo, jwakumanyilila yambone ne ya- 
ngalumbana; nambi sambano jino, ngakawa atambalisye 
mkono kukawa soni ya mtela wa umi ula, kulya ne kupata 
umi yaka yose; 23 Yahveh Mlungu ne wamtyosisye mu- 
mgunda wa Eden, kuti alimeje mwitaka muwaumile'mo. 
24 Ne wamtopwele mundu, ne wawisile chakungopoko lyuwa 
kwa mgunda wa Eden makerubi; ne kumesya kwa upanga 
kwakugalauka ako ne ako, kusiwa litala lyakuja ku mtela 
wa umi' wo. GENESIS 

NE 

EXODUS 

LONDON 
BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY 

1933